Monsieur Poo-Pourri Takes a Tour of his Estate

Bethnal Green, London, 2010